Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 242

​THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã sản phẩm : 1497843500

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN ............................................................................................ 3
  MỤC LỤC ................................................................................................... 1
  DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................... 1
  MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI........................................................................................... 1
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.................................................................................. 2
  3. KHÁCH THỂ VÀ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ......................................... 2
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC ................................................................................. 2
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.................................................................................. 3
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................... 3
  7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU..................................................................................... 4
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT
  ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG THPT .... 6
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................................................. 6
  1.1.1. Công tác giáo dục hướng nghiệp ở một số nước trên thế giới...................................6
  1.1.2. Công tác giáo dục hướng nghiệp ở nước ta ...............................................................9
  1.2. Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong
  trường trung học phổ thông...................................................................................... 12
  1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài .....................................................................12
  1.2.2. Lý luận về giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT. .........................................16
  1.2.3. Lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT. ...........32
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG
  GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TẠI
  QUẬN GÒ VẤP, TP. HCM..................................................................... 38
  2.1. Tình hình Giáo dục – đào tạo của Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh................ 38
  2.2. Quá trình soạn thảo phiếu hỏi ........................................................................... 43
  2.3. Thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT ở quận Gò
  Vấp, thành phố Hồ Chí Minh................................................................................... 44
  2.3.1. Đánh giá của phụ huynh về công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT.44
  2.3.2. Đánh giá của giáo viên về công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT ...50
  2.3.3 Đánh giá của học sinh về hoạt động GDHN cho học sinh THPT ............................61
  2.4. Thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở một số trường
  THPT tại quận Gò Vấp, TP. HCM .......................................................................... 78
  CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
  QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN Ở TRƯỜNG
  THPT ......................................................................................................... 94
  3.1. Nâng cao nhận thức về công tác quản lý GDHN trong trường THPT ............. 94
  3.2. Cải tiến nội dung, đổi mới phương pháp và các hình thức sinh hoạt hướng
  nghiệp, tăng cường các hoạt động giáo dục hướng nghiêp trong trường học. ........ 96
  3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chuyên trách làm công tác giáo
  dục hướng nghiệp..................................................................................................... 99
  3.4. Có cơ chế, chính sánh thỏa đáng đối với người dạy và người học,trang bị cơ sở
  vật chất, và trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp. ...................... 99
  3.5. Đổi mới công tác lập kế hoạch, tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuyên môn,
  tăng cường và đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hướng
  nghiệp..................................................................................................................... 101
  3.6.Tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục hướng nghiệp. ............................... 101
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................... 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 109
  PHỤ LỤC ................................................................................................ 112
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.3.1.1: Đánh giá sự hiểu biết của con em về các ngành, nghề hiện
  đang có trong xã hội hiện nay……...…………...…....…..…………......48
  Bảng 2.3.1.2: Đánh giá việc trò chuyện với con em về các ngành, nghề
  truyền thống cũng như các ngành, nghề đang phát triển
  trong xã hội hiện nay…..…………….………………………………....49
  Bảng 2.3.1.3: Đánh giá việc thực hiện hoạt động của nhà trường liên
  quan đến công tác hướng nghiệp cho học sinh đối với CMHS…….......50
  Bảng 2.3.1.4: Đánh giá tính hiệu quả việc giáo dục hướng nghiệp
  hiện tại của nhà trường giúp con em trong việc lựa chọn ngành,
  chọn nghề cho tương lai……………………………………...………....51
  Bảng 2.3.1.5: Đánh giá vai trò của gia đình trong việc chọn ngành,
  chọn nghề tương lai của con em …………………………... ……….…52
  Bảng 2.3.1.6: Đánh giá thái độ của gia đình đối với việc lựa chọn ngành,
  nghề của con em ………………………………………………….…....53
  Bảng 2.3.2.1: Đánh giá tầm quan trọng của việc quản lý và tổ chức
  các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT………….....55
  Bảng 2.3.2.2: Đánh giá xu hướng hiện nay của việc học sinh chọn ngành,
  chọn nghề sau khi tốt nghiệp THPT………….………………………...56
  Bảng 2.3.2.3: Đánh giá việc thực hiện công tác tổ chức
  hoạt động hướng nghiệp………………….…………………………….58
  Bảng 2.3.2.4: Đánh giá việc thực hiện nội dung hướng nghiệp……….………60
  Bảng 2.3.2.5: Đánh giá hình thức giáo dục hướng nghiệp đã được thực hiện
  ở các trường THPT……………………..……………………………....61
  Bảng 2.3.2.6 : Đánh giá hiệu quả giáo dục hướng nghiệp đã được
  thực hiện ở các trường THPT………………….……………….………63
  Bảng 2.3.2.7: Đánh giá phương thức thực hiện hoạt động giáo
  dục hướng nghiệp………………….……………………………….…..64
  Bảng 2.3.2.8: Đánh giá việc thực hiện công tác chuẩn bị cho tuyển sinh…..…66
  Bảng 2.3.3.1: Tự đánh giá mức độ hiểu biết về giáo dục hương nghiệp……...67
  Bảng 2.3.3.2: Đánh giá người quan trọng nhất giúp chọn ngành,
  nghề sau khi tốt nghiệp THPT………..………………………………...68
  Bảng 2.3.3.3: Đánh giá ngành nghề mà em chọn để học sau khi
  tốt nghiệp THPT phải ………………………………………….……………...69
  Bảng 2.3.3.4: Đánh giá việc chọn được ngành, nghề nào để học
  sau khi tốt nghiệp THPT ……………………..………..........….………69
  Bảng 2.3.3.5: Đánh giá tầm quan trọng của việc chọn ngành, chọn nghề
  để học sau khi tốt nghiệp THPT…………….…..………………….…..70
  Bảng 2.3.3.6: Đánh giá tính hữu ích của hoạt động giáo dục
  hướng nghiệp của các thầy,cô và của nhà trường………..………….....72
  Bảng 2.3.3.7: Mức độ nhà trường có tổ chức cho học sinh đến
  tham quan một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt
  động tại địa phương……………….……………………………………74
  Bảng 2.3.3.8: Đánh giá việc nhà trường chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh
  Đại học và Cao đẳng ………………………………………….………75
  Bảng 2.3.3.9: Đánh giá việc tư vấn cho học sinh về việc chọn ngành, nghề,
  chọn trường làm hồ sơ thi vào ĐH, CĐ của nhà trường
  và thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo bộ môn………………………75
  Bảng 2.3.3.10: Đánh giá việc giới thiệu của nhà trường, thầy cô giáo, hay học
  sinh có biết cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh
  ĐH, CĐ năm 2010.” của Bộ GD – ĐT ban hành……………………….75
  Bảng 2.3.3.11:Đánh giá phương thức giáo dục hướng nghiêp
  ở trường THPT……………………………...…………………………..78
  Bảng 2.3.3.12: Đánh giá việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp
  cho học sinh……………………...…………………..…………………80
  Bảng 2.3.3.13: Đánh giá việc tham gia giáo dục hướng nghiệp cho
  học sinh của CMHS……………………….……………………..……..82
  Bảng 2.3.3.14: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Thư viện nhà trường
  với công tác hướng nghiệp cho học sinh ………………………...….…83
  Bảng 2.3.3.15: Đánh giá việc nhà trường cung cấp thông tin và
  tài liệu để phục vụ cho công tác hướng nghiệp…………………….…..83
  Bảng 2.4.1.1: Đánh giá xu hướng chọn ngành, chọn nghề của học sinh
  sau khi tốt nghiệp THPT …………………………...…………………..85
  Bảng 2.4.1.2: Đánh giá tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp
  cho học sinh ……………………………..……………………………..86
  Bảng 2.4.1.3: Đánh giá hiệu quả hoạt động hướng nghiệp của nhà
  trường trong thời gian qua ……………………….…………………….86
  Bảng 2.4.1.4: Đánh giá hoạt động của ban tư vấn giáo dục hướng nghiệp hay
  bộ phận chuyên trách để GDHN cho học sinh tại trường..……………..88
  Bảng 2.4.1.5:Đánh giá hoạt động hướng nghiệp của nhà trường ………..…..89
  Bảng 2.4.1.6: Đánh giá việc tập huấn hay hướng dẫn cho giáo viên
  thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh……………………...…92
  Bảng 2.4.1.7: Đánh giá việc đầu tư của nhà trường cho các khoản chi
  riêng cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp……………………………......…93
  Bảng 2.4.1.8: Đánh giá việc phân công trách nhiệm hướng nghiệp rõ ràng
  cho từng thành viên trong Ban hướng nghiệp và có kiểm tra
  hiệu quả hoạtđộng của Ban hướng nghiệp của Hiệu trưởng…………....93
  Bảng 2.4.1.9: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Thư viện nhà trường
  đối với hướng nghiệp cho HS …………….……………..……………..95
  Bảng 2.4.1.10: Đánh giá hiệu quả phòng thông tin về hướng nghiệp và các
  tài liệu để phục vụ cho công tác hướng nghiệp của trường…….............95
  Bảng 2.4.1.11: Đánh giá việc thực hiện quản lý hoạt động giáo dục hướng
  nghiệp của BGH trường ………………………...………………....…96
  MỞ ĐẦU
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Trong hệ thống giáo dục, nhà trường có vị trí quan trọng bởi nó là nơi truyền thụ
  và phổ cập kiến thức, tổ chức quá trình dạy và học, giáo dục cho mọi người trở thành
  những công dân có đủ phẩm chất và trình độ để phụng sự Tổ Quốc. Nhà trường trong
  nền kinh tế không chỉ đơn thuần là thiết chế sư phạm mà còn là nơi tạo nguồn, hình
  thành “ nhân cách – sức lao động” cho xã hội, làm tăng vốn con người, vốn tổ chức
  và vốn xã hội, nơi tạo ra con người mới, tri thức mới.
  Nhiệm vụ của giáo dục THPT là cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ
  thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp, phù hợp với thực tiễn Việt Nam về tất cả các
  lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, công nghệ…để các em có thể tiếp tục học lên các
  trường ĐH – CĐ, THCN, dạy nghề hoặc bước vào cuộc sống trực tiếp tham gia lao
  động sản xuất.
  Để thực hiện được mục tiêu đó các nhà làm giáo dục cần phải quan tâm, đẩy
  mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh THPT tại mỗi đơn vị
  nhằm tạo điều kiện phân luồng sau khi học sinh tốt nghiệp THPT.
  Thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT trong những
  năm qua còn gặp nhiều khó khăn: từ đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, đến cả đội
  ngũ thầy cô giáo đảm đương hoạt động giáo dục hướng nghiệp đều không có chuyên
  môn và còn thiếu kinh nghiệm cũng như các kỹ năng để thực hiện hoạt động giáo dục
  hướng nghiệp. Do đó công tác tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhiều nơi
  còn xem nhẹ thậm chí bỏ qua. Bất kì một học sinh nào dù được đào tạo ở trình độ nào
  đi nữa, thì mục đích cuối cùng là phải xác định được cho mình môt nghề nào đó để
  vào đời, đứng trước thế giới nghề nghiệp đa dạng, phong phú các em học sinh còn
  lúng túng trong việc lực chọn ngành nghề phù hợp. Phần lớn các em chọn nghề theo
  nhu cầu của cá nhân, gia đình, bạn bè hay theo thị hiếu…các em còn rất mơ hồ, chưa
  đánh giá đúng năng lực, sở trường của bản thân hay nhu cầu phát triển KT – XH của
  đất nước, của địa phương, cũng như các em chưa xác định được những yêu cầu, đặc
  điểm riêng của mỗi ngành nghề.
  Bản thân là người làm công tác quản lí giáo dục trường THPT, trực tiếp chỉ đạo
  thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhận thấy sự cần thiết của hoạt động giáo
  dục hướng nghiệp trong nhà trường THPT là nhằm phát hiện và bồi dưỡng những
  phẩm chất nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu mình, hiểu yêu cầu
  của nghề, trên cơ sở đó giúp cho học sinh biết đánh giá bản thân để tự định hướng
  cho mình đi vào những lĩnh vực mà xã hội yêu cầu, cũng như thấy được những bất
  cập, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Từ những lí
  do nêu trên tôi nhận thức được hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT
  là nhu cầu cấp thiết đối với học sinh và chọn đề tài : “Thực trạng công tác quản lý
  hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại một số trường THPT ở Quận Gò vấp, TP.
  HCM” được nghiên cứu.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở một số
  trường THPT tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất một số biện
  pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho
  học sinh tại các trường THPT.
  3. KHÁCH THỂ VÀ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại một số trường Trung học
  phổ thông.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trường Trung học phổ
  thông quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường THPT trong
  thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động giáo dục hướng nghiệp đề ra, vẫn
  còn nhiều hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá.
  Do chưa có các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp đồng bộ và hiệu
  quả. Khi đánh giá đúng thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý thiết thực sẽ nâng cao
  hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT.
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề quản lý công tác quản lý hoạt động giáo
  dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông.
  - Khảo sát thực trạng công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp tại một số trường
  THPT tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp để
  nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT
  trong thời gian tới.
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Phương pháp phân tích, hệ thống hóa, khái quát hóa, tổng hợp tài liệu về công
  tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT.
  - Phân loại, hệ thống hóa các lý luận cần nghiên cứu trong phạm vi đề tài; lý
  luận về quản lý và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp.
  6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  6.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
  - Khách thể điều tra: CBQL, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh của 4 trường
  THPT trong quận Gò Vấp.
  - Nội dung điều tra:
  + Đánh giá của CMHS về công tác quản lý hoạt động GDHN cho HS trong trường
  THPT ( Phiếu số 1, thăm dò ý kiến 200 CMHS của 2 trường THPT Gò Vấp, THPT
  Trần Hưng Đạo)
  + Đánh giá của HS về công tác quản lý hoạt động GDHN cho HS trong trường
  THPT ( phiếu số 2, thăm dò ý kiến 300 HS của 4 trường )
  + Đánh giá của GV về công tác quản lý hoạt động GDHN cho HS trong trường
  THPT ( phiếu số 3, thăm dò ý kiến 200 GV của 4 trường )
  + Đánh giá của CBQL về công tác quản lý hoạt động GDHN cho HS trong
  trường THPT ( phiếu số 4, thăm dò ý kiến 100 CBQL của 4 trường )
  - Mẫu điều tra cho 4 trường THPT tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh :
   THPT Gò Vấp
   THPT Nguyễn Công Trứ
   THPT Trần Hưng Đạo
   THPT Nguyễn Trung Trực
  Nội dung phiếu hỏi chủ yếu dựa trên cơ sở lý luận, mục đính và nhiệm vụ nghiên
  cứu của đề tài.
  6.2.2. Phương pháp phỏng vấn – trao đổi
  - Lấy ý kiến về công tác chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên phụ trách hoạt động
  GDHN trong nhà trường.
  - Lấy ý kiến về việc lựa chọn các nội dung, phương pháp cần thiết để giáo dục
  hướng nghiệp cho học sinh THPT.
  - Lấy ý kiến về biện pháp kiểm tra và cách thức đánh giá hiệu quả công tác quản
  lý hoạt động GDHN cho học sinh THPT.
  6.2.3. Phương pháp quan sát
  Qua các buổi dự giờ thăm lớp, tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng tại địa bàn
  nghiên cứu để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra.
  6.2.4. Phương pháp thống kê toán học
  Sử dụng phần mềm SPSS for Windows phiên bản 11.5 để xử lý thống kê như:
  tỉ lệ phần trăm, trị số trung bình…làm cơ sở để bình luận số liệu thu được từ phương
  pháp điều tra bằng bảng hỏi.
  7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Do điều kiện còn hạn chế nên đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác
  quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho 4 trường THPT tại quận Gò Vấp, TP.
  HCM, trên cơ sở đó phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp, phương hướng
  phấn đấu chung cho các trường trong quận Gò Vấp trong giai đoạn tới.
  Đối tượng thăm dò ý kiến bao gồm 800 phiếu hỏi được phân ra như sau: học
  sinh lớp 10, 11, 12 và các bậc cho mẹ học sinh thì đề tài nghiên cứu ngẫu nhiên ở 100
  phiếu cho học sinh mỗi khối lớp, 100 phiếu cho các bậc cha mẹ học sinh này tương
  ứng với mỗi trườnng THPT trong quận Gò Vấp và các cán bộ quản lý các cấp cũng
  như giáo viên

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/CMWG6BO9XQJ8
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1521 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật