Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 294

Tìm hiểu ảnh hưởng của các mức phân đạm, tuổi mạ đến sinh trưởng vμ năng suất giống lúa hương cốm trong điều kiện quản lý nước tiết kiệm trên đất Gia Lâm - Hà Nội

Mã sản phẩm : 1499155178

10.000đ
Số lượng:

  Mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục bảng
  Danh mục hình
  1. Mở đầu 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục đích nghiên cứu 2
  1.3. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  2. Tổng quan tài liệu 4
  2.1. Tình hình sản xuất lúa nói chung và diện tích lúa chất l−ợng cao nói
  riêng 4
  2.2. Tình hình thâm canh, sử dụng phân, n−ớc, giống chất l−ợng cao ở
  trên thế giới và Việt Nam 9
  2.3. Triển vọng về lúa chất l−ợng cao và ứng dụng trong sản xuất
  nông nghiệp n−ớc ta 30
  3. Vật liệu, nội dung và ph−ơng pháp nghiên cứu 35
  3.1. Vật liệu nghiên cứu 35
  3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 35
  3.3. Nội dung và ph−ơng pháp nghiên cứu 36
  3.5. Ph−ơng pháp xử lý số liệu 41
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 42
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nụng nghiệp ………………………iv
  4.1. ảnh h−ởng của các mức phân đạm và tuổi mạ đến khả năng sinh
  tr−ởng 42
  4.1.1. Động thái tăng tr−ởng chiều cao cây 42
  4.1.2. Động thái đẻ nhánh 44
  4.2. ảnh h−ởng của các mức phân đạm và tuổi mạ đến các chỉ tiêu
  sinh lý 50
  4.2.1. Chỉ số diện tích lá 50
  4.2.2. Khả năng tích luỹ chất khô 53
  4.3. ảnh h−ởng của các mức phân đạm và tuổi mạ đến khả năng
  chống chịu của lúa 57
  4.4. ảnh h−ởng của các mức phân đạm và tuổi mạ đến các yếu tố cấu
  thành năng suất và năng suất lúa 59
  4.4.1. Các yếu tố cấu thành năng suất 59
  4.4.2. Năng suất và hệ số kinh tế 63
  4.5. Hiệu quả sử dụng phân đạm 66
  4.6. Hiệu quả sử dụng n−ớc trên đồng ruộng 67
  4.6.1. Diễn biến mực n−ớc trên đồng ruộng 67
  4.6.2. Hiệu quả sử dụng n−ớc 69
  5. Kết luận và đề nghị 71
  5.1. Kết luận 71
  5.2. Đề nghị 72
  Tài liệu tham khảo 73
   
  1. Mở đầu
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cây lúa (Oryza sativa.L) là cây l−ơng thực quan trọng của nhiều quốc
  gia, trên toàn thế giới có khoảng 50% dân số sử dụng lúa làm thức ăn hàng
  ngày. Gần 100% dân số các n−ớc Đông Nam Châu á và Châu Mỹ La Tinh sử
  dụng lúa làm l−ơng thực chính của mình.
  ở Việt Nam, lúa là cây l−ơng thực chính trong sản xuất nông nghiệp,
  đảm bảo l−ơng thực cho 82 triệu dân và đóng góp vào xuất khẩu. Nông nghiệp
  Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, chính vì
  vậy từ tr−ớc đến nay Đảng và Nhà n−ớc rất quan tâm và có những chủ tr−ơng
  đúng đắn để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, x0 hội cho khu vực này. Đặc biệt,
  từ sau nghị quyết X của Trung −ơng trong sản xuất nông nghiệp có những
  b−ớc phát triển v−ợt bậc. Từ một n−ớc thiếu ăn phải nhập khẩu l−ơng thực đến
  nay không những sản xuất đủ nhu cầu l−ơng thực trong n−ớc mà còn có phần
  d− cho xuất khẩu. Năm 1997 Việt Nam đ0 trở thành quốc gia xuất khẩu gạo
  đứng thứ 2 trên thế giới sau Thái Lan. Tuy nhiên, nền nông nghiệp n−ớc ta vẫn
  còn lạc hậu, cơ sở sản xuất còn nghèo nàn thiếu thốn, năng suất bình quân
  thấp hơn so với nhiều n−ớc khác. Một trong những nguyên nhân là do có khá
  nhiều vùng trồng lúa không chủ động đ−ợc n−ớc đ0 ảnh h−ởng đến năng suất
  lúa bình quân. Mặt khác, tuy n−ớc ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới song
  có những tiểu vùng chịu ảnh h−ởng của hiện t−ợng khô nóng kéo dài (mùa
  khô khoảng 8 - 9 tháng/năm) và có chỉ số độ ẩm bình quân cả năm chỉ đạt
  đ−ợc ở mức d−ới 0,6 đây là những vùng có nguy cơ tiềm ẩn hạn hán cao.
  Đồng bằng Sông Hồng bao gồm 11 tỉnh với diện tích đất tự nhiên
  1.497.500 ha (chiếm 4,5% diện tích đất tự nhiên của cả n−ớc). Trong đó diện
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nụng nghiệp ………………………2
  tích đất nông nghiệp là 857.600 ha (chiếm 9,2% đất nông nghiệp của cả
  n−ớc), là vùng đồng bằng lớn thứ hai với ngành sản xuất nông nghiệp chính là
  lúa n−ớc. Đất canh tác của vùng Đồng bằng Sông Hồng có độ phì nhiêu cao,
  điều kiện khí hậu thời tiết thuận lợi, địa hình t−ơng đối bằng phẳng, hệ thống
  t−ới tiêu chủ động. Hàng năm diện tích trồng lúa khoảng 1,2 triệu ha, cho sản
  l−ợng thóc từ 5,10 triệu tấn (1995) đến 6,68 triệu tấn (2002) t−ơng đ−ơng
  khoảng 20% sản l−ợng l−ơng thực của cả n−ớc và đ−ợc coi là vựa lúa của
  Miền Bắc. Năng suất lúa trung bình ở Đồng bằng Sông Hồng cũng tăng
  nhanh, vụ xuân tăng từ 47,1 tạ/ha (1995) đến 59 tạ/ha (2002) và lúa mùa 41,7
  tạ/ha (1995) đến 51,9 tạ/ha (2002). Để đạt đ−ợc những thành tựu trên tr−ớc hết
  là nhờ vào sự nỗ lực của hàng triệu ng−ời dân trồng lúa của vùng này, cùng
  với những đóng góp của các tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh giống và
  quản lý dinh d−ỡng, t−ới tiêu và phòng trừ dịch hại tổng hợp.
  Hiện nay, việc sử dụng phân bón cho lúa đang đ−ợc nông dân áp dụng ở
  những vùng thâm canh chủ yếu dựa vào các loại phân khoáng N, P, K và cách
  sử dụng phân còn nhiều bất hợp lý nh−: bón không cân đối, hiện t−ợng sử
  dụng đạm quá mức trong khi l−ợng phân hữu cơ đ−ợc sử dụng ở mức rất thấp
  và các loại phân P và K đôi khi không đ−ợc đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh
  d−ỡng của lúa. Do vậy, cây lúa không phát huy hết tiềm năng về năng suất của
  giống. Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài đề tài:
  “Tìm hiểu ảnh h−ởng của các mức phân đạm, tuổi mạ đến sinh tr−ởng và
  năng suất giống lúa H−ơng Cốm trong điều kiện quản lý n−ớc tiết kiệm
  trên đất Gia Lâm - Hà Nội”.
  1.2. Mục đích nghiên cứu
  Xác định đ−ợc mức phân đạm và tuổi mạ thích hợp trong điều kiện quản
  lý n−ớc tiết kiệm góp phần xây dựng qui trình kỹ thuật thâm canh lúa mới ở Việt
  Nam.
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nụng nghiệp ………………………3
  1.3. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  1.3.1. ý nghĩa khoa học
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học về
  ảnh h−ởng của các mức phân đạm, tuổi mạ đến sinh tr−ởng và năng suất lúa
  trong điều kiện quản lý n−ớc tiết kiệm tại Hà Nội.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ làm tài liệu tham khảo và giảng dạy về
  hệ thống thâm canh lúa mới ở Vịêt Nam.
  1.3.2. ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà khoa học đề xuất một số
  biện pháp kỹ thuật áp dụng trong quy trình kỹ thuật thâm canh lúa mới nhằm
  nâng cao năng suất, chất l−ợng và hiệu quả sản xuất lúa ở Việt Nam

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/EAZV6WT5UOKG
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1561 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật