Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 291

tìm hiểu cải tiến nuôi trồng thủy sản vùng ao vây lưới ở khu vực Sam Chuồn – Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Mã sản phẩm : 1500021583

10.000đ
Số lượng:

  Mục Lục
  DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT 2
  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 4
  1.1 Tính cấp thiết của để tài. 4
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 5
  PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6
  2.1 Nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và Thừa Thiên – Huế. 6
  2.1.1 Nuôi trồng thủy sản Việt Nam. 6
  2.1.2 Nuôi trồng thủy sản Thừa Thiên – Huế. 7
  2.1.3 Nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang – Cầu Hai. 11
  2.2 Nuôi trồng thủy sản. 12
  2.2.1 Nuôi tôm bằng ao đất: 12
  2.2.2 Nuôi tôm chắn sáo: 13
  2.2.3 Nuôi cá: 14
  2.2.4 Trồng rong câu và các loại rong biển: 15
  PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 16
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 16
  3.3. Nội dung nghiên cứu 16
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 17
  3.4.1 Điểm nghiên cứu 17
  3.4.2. Chọn mẫu 17
  3.4.3. Phương pháp thu thập thông tin 17
  3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu. 18
  PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19
  4.1 Đặc điểm vùng nghiên cứu 19
  4.1.1 Thông tin về cộng đồng tại vùng nghiên cứu 19
  4.1.2 Đặc điểm hộ NTTS ao vây vùng nghiên cứu 21
  4.2 Quá trình hình thành và chuyển đổi nuôi trồng thủy sản xen ghép trong ao vây. 24
  4.3 Các cải tiến kỷ thuật đã thực hiện 27
  4.3 Kết quả NTTS ao vây khu vực Sam Chuồn 30
  4.4 Thay đổi thu nhập và chi tiêu của hộ 34
  4.4.1 Thay đổi về thu nhập 34
  4.4.2 Thay đổi cấu trúc chi tiêu 38
  4.5.3 Nhận thức của người dân về kết quả cải tiến môi trường tài nguyên. 41
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47
  5.1 Kết luận. 47
  5.2 Kiến nghị. 47
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
   
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
      Trang
  Bảng 1: diện tích và sản lượng NTTS Việt Nam 8
  Bảng 2: Sản lượng và diện tích NTTS TT – Huế 12
  Bảng 3: Đặc điểm kinh tế -  xã hội khu vực nghiên cứu 20
  Bảng 4: Đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ khảo sát 23
  Bảng 5:  Những thay đổi trong hình thức nuôi xen ghép 27
  Bảng 6: Các cải tiến kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đã áp dụng. 28
  Bảng 7: Tình hình nuôi trồng thủy sản tại xã Phú Mỹ và Phú An 32
  Bảng 8: Sự thay đổi trong hiệu quả NTTS xen ghép 34
  Bảng 9: Thay đổi thu nhập và nguồn thu của hộ 35
  Bảng 10: Tình hình tín dụng của hộ 39
  Bảng 11: Cấu trúc chi tiêu của hộ 40
  Bảng 12: Nhận thức về suy giảm tài nguyên - môi trường của nhóm
   hộ khảo sát 44
   
  DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT
  NTTS: nuôi trồng thủy sản
  KTTS: khai thác thủy sản
  Định Cư 1: Thôn Định Cư xã Phú An
  Định Cư 2: Thôn Định Cư xã Phú Mỹ
  UBND: Ủy ban nhân dân
  SL: sản lượng
  DT: diện tích
  TT: Thứ tự
  ĐVT: Đơn vị tính
  SH: Sinh hoạt
  Tr: Triệu
   
  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 Tính cấp thiết của để tài.
  Khu vực đầm Sam Chuồn, huyện Phú Vang là vùng quan trọng trong hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích đầm ước khoảng 2365 ha. Sam - Chuồn, một phần cấu thành hệ thống đầm phá Tam 34,6% diện tích đầm phá của huyện và liên quan chặt chẽ đến các xã Phú An (613,59ha), Phú Mỹ (178,06ha), Phú Xuân (1256,09ha) và thị trấn Thuận An (1058,64ha) [8]. Vùng này là bãi giống, bãi đẻ thuận lợi của rất nhiều loài thủy sản nước mặn và nước lợ. Từ những đặc điểm thuận lợi trên Sam - Chuồn trong khoảng thời gian gần đây đã trở thành trọng điểm về khai thác và phát triển NTTS. 
  Việc tiến hành các hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hệ thống đầm phá phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội là điều hiển nhiên. Nhưng sự khai thác tài nguyên quá mức hoặc khai thác không theo một kế hoạch quản lý phù hợp gây ra những vấn đề về môi trường, trong đó có sự xuống cấp của hệ sinh thái ven bờ và các tác động tiêu cực khác đến tài nguyên môi trường. Đây là khu vực có mật độ ao vây lưới và ao đất phát triển dày đặc cản trở sự thông thoáng môi trường nước, luồng di chuyển của thủy sản, ô nhiễm môi trường, suy giảm thảm rong cỏ thủy sinh và nguồn lợi thủy sản,...
  Các hoạt động nuôi tôm sú phát triển quá nhanh  nên đã vượt ra ngoài khả năng quản lý và giám sát của cơ quan chức năng. Hậu quả là việc tôm chết hàng loạt, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, dịch bệnh lan tràn, dẫn đến thua lỗ ảnh hưởng rất lớn đến người nuôi tôm.
  Gần đây để khắc phục hậu quả của việc nuôi chuyên canh tôm sú, cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động nuôi trồng nhiều nhà khoa học đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật mới như những mô hình nuôi mới như mô hình nuôi xen ghép, mô hình nuôi luân canh. Trong đó mô hình nuôi xen ghép là mô hình nuôi phù hợp cho những vùng nuôi với mức độ đầu tư không cao, số lượng ao ít, có thể giúp người dân tận dụng được nguồn thức ăn trong ao nuôi, loại bỏ các chất ô nhiễm. [2]
  Sự khai thác đầm phá để phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phải có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với đảm bảo môi trường và quyền lợi của người dân. Đây là vấn đề then chốt để đảm bảo sự phát triển trên đầm phá một cách bền vững. Đó không những là mong muốn của người dân nuôi trồng thủy sản mà còn là sự quan tâm của xã hội. Việc hỗ trợ từ các tổ chức và sự kết hợp của cộng đồng xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản cải tiến đã từng bước thay đổi hoạt động sản xuất nhằm tiến tới sự ổn định. 
  Từ thực tế đó, tôi đã quyết định nghiên cứu đề tài “tìm hiểu cải tiến nuôi trồng thủy sản vùng ao vây lưới ở khu vực Sam Chuồn – Phú Vang – Thừa Thiên Huế”. Nhằm tìm hiểu sâu hơn các cải tiến trong hoạt động nuôi trồng thủy sản, các khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện, là cơ sở để góp phần nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản thân thiện  môi trường.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu.
  - Tìm hiều phát triển nuôi trồng thủy sản xen ghép trong khu vực ao vây lưới như là một phương thức cải tiến kỷ thuật.
  - Xác định các cải tiến kỷ thuật nuôi trồng thủy sản đã được áp dụng
  - Đánh giá kết quả nuôi xen ghép ao vây lưới khu vực Sam Chuồn.
   
    

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/6HK7XT4TJVJS
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1573 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật