Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 281

Tìm hiểu đa dạng thành phần các loài Rùa tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

Mã sản phẩm : 1500021773

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn 
  Mục lục 
  Danh lục các kí hiệu và chữ cái viết tắt 
  Danh lục bảng
  Danh lục hình 
  Danh lục các biểu đồ 
  MỞ ĐẦU .......................................................................................................1
  Chương I. TỔNG QUAN ............................................................................ 4
  1.1. Cở sở khoa học .......................................................................................4
  1.1.1. Loài .......................................................................................................4
  1.1.2. Quần thể loài ........................................................................................4
  1.1.3. Đa dạng sinh học ..................................................................................5
  1.1.4. Đa dạng loài của bộ rùa trên thế giới .................................................. 6
  1.1.5. Đa dạng của bộ rùa ở Việt Nam  ......................................................... 6
  1.2. Lược sử nghiên cứu ...............................................................................8
  1.2.1. Lược sử nghiên cứu ở Đông Nam á và Đông Dương ..........................8
  1.2.2. Lược sử nghiên cứu ở Việt Nam ..........................................................8
  1.2.3. Lược sử nghiên cứu ở khu BTTN Pù Huống .................................... 11
  1.3 Điều kiện tự nhiên khu BTTN Pù Huống ...........................................12
  1.3.1. Vị trí địa lý ........................................................................................ 12
  1.3.2. Đặc điểm địa hình ..............................................................................13 
  1.3.3. Đặc điểm khí hậu thuỷ văn .................................................................14
  1.3.5. Đặc điểm kinh tế xã hội khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống .............15
  Chương II. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................17
  2.1. Thời gian nghiên cứu ………………..………………………………17
  2.2. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................17
  2.3. Số mẫu nghiên cứu ..............................................................................20
  2.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................20
  2.4.1. Phương pháp ghi nhận rùa trong điều kiện tự nhiên ..........................20
  2.4.2. Phương pháp nghiên cứu hình thái phân loại ………………….……26
  2.4.3. Phương pháp nghiên cứu trong điều kiện nuôi ..................................29
  2.4.3. Phương pháp xử lí số liệu …………………………………………...31
  Chương III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………….32
  3.1. Thành phần loài rùa khu BTTN Pù Huống ………………………….32
  3.1.1. Thành phần loài ……………………………………………………….32
  3.1.2. Khóa định loại các loài rùa ở khu BTTN Pù Huống ......................... 34
  3.1.2.1. Khóa định các họ rùa .......................................................................34
  3.1.2.2. Khóa định loại các loài rùa ..............................................................34
  3.1.3. Đặc điểm hình thái, sinh thái các loài rùa …………..…………………36
  I. Họ rùa đầu to - Platysternidae………………..………………………….36
  I.1. Rùa đầu to - Platysternon megacephalum Gray, 1831 ……….……….36
  II. Họ rùa đầm - Emydidae ……………………………………………….. 37
  II.2. Rùa hộp trán vàng - Cuora galbinifrons Bouriet, 1939 ……............... 37
  II.3. Rùa Câm - Mauremys mutica (Cantor, 1842) ...................................... 39
  II.4. Rùa hộp ba vạch - Cuora trifasciata (Bell, 1825) ............................... 41
  II.5. Rùa đất Sêpôn- Cyclemys tcheponensis ( Bourret, 1939) .................... 43
  II.6. Rùa đất Spengle - Geoemyda spengleri (Gmelim,1789) ..................... 44
  II.7. Rùa Sa nhân - Pyxidea mouhoti (Gray, 1862) ..................................... 46
  II.8. Rùa cổ sọc - Ocadia sinensis (Gray, 1834) ......................................... 47
  II.9. Rùa bốn mắt - Sacalia quadriocellata (Siebenrock, 1903) ................. 49
  III. Họ rùa núi - Testudinidae ...................................................................... 54
  III.10. Rùa núi vàng - Indotestudo elongata (Blyth, 1853) ......................... 54
  III.11. Rùa núi viền - Manouria impressa (Gunther, 1882) ........................ 55
  IV. Họ ba ba - Trionychidae......................................................................... 57
  IV.12. Ba ba gai - Palea steindachneri (Siebenrock, 1906) ........................ 57
  IV.13. Ba ba trơn - Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) ....................... 58
  3.1.4. Bàn luận ................................................................................................... 59
  3.1.4.1. Các loài ghi nhận có mẫu ..................................................................... 59
  3.1.4.2. Ghi nhận các loài qua điều tra ........................................................ 60
  3.2. Nhận xét sự phân bố ........................................................................... 68
  3.2.1. Phân bố theo địa hình .............................................................................. 68
  3.2.1.1. Phân bố theo độ cao ....................................................................... 68
  3.2.1.2. Phân bố theo đặc điểm môi trường sống ........................................ 69
  3.2.2. Phân bố theo sinh cảnh ...................................................................... 69
  3.2.2.1. Đặc điểm sinh cảnh các tuyến điều tra ........................................... 69
  3.2.2.2. Sự phân bố loài rùa theo sinh cảnh ................................................. 73
  3.3. Những áp lực tác động lên tài nguyên đa dạng sinh học rùa ......... 74
  3.3.1. Giá trị của các loài rùa ....................................................................... 74
  3.3.2. Các nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học rùa ..... 75
  3.3.3. Các giải pháp bảo tồn ........................................................................ 77
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ...................................................................... 79
  Kết luận ....................................................................................................... 79
  Kiến nghị ..................................................................................................... 80
  tµi liÖu tham kh¶o ........................................................................... 81
   
  MỞ ĐẦU
  Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có diện tích 49.000 ha nằm ở vùng Tây Bắc của tỉnh Nghệ An và ở phía Bắc của dãy Trường Sơn, có địa hình đồi núi dốc phức tạp và hiểm trở nên bảo vệ được các tính đa dạng sinh học. Do đó, Pù Huống là nơi trú ẩn rất quan trọng cho các loài đang bị đe dọa tại khu vực, trong đó có các loài rùa.  
  Rùa là nhóm kém về phương diện di chuyển, quá trình sinh sản chậm, gặp nhiều rủi ro khi môi trường bị tác động. Do vậy, rùa là một trong những nhóm động vật đang có nguy cơ bị đe dọa lớn nhất với đa số trong tổng số các loài rùa trên trái đất đã được liệt vào danh sách có nguy cơ đe dọa toàn cầu và gần như các thông tin về quá trình tác động đến sự tuyệt chủng của chúng được biết rất ít. Chính vì điều này đã làm cho mức độ đe dọa của các loài rùa trở nên cao hơn so với các loài động vật khác. 
  Trong khu vực châu Á, Việt Nam hiện biết 23 loài rùa nước ngọt và rùa cạn (Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường, 2005) [31], trong đó đa số loài được liệt kê trong danh mục các loài quý hiếm và dễ bị tổn thương trong SĐVN (2007) [2]. Một số được liệt kê trong danh lục của tổ chức bảo tồn Quốc tế IUCN (2006) [39] như Cuora trifasciata, Cuora galbinifrons, Cuora mouhotii... Hiện nay, sự gia tăng áp lực từ cộng đồng địa phương cũng như các thông tin còn ít về tình hình bảo tồn các loài rùa làm cho công tác nghiên cứu bảo tồn chúng càng trở nên cấp thiết hơn. Mặc dù hơn một nửa số loài rùa ở Việt Nam bị suy giảm và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nhưng có rất ít các thông tin đưa ra về sinh thái học, sinh cảnh của các loài rùa cũng như giải pháp bảo tồn chúng.
  Săn bắt rùa là một trong những hoạt động mang tính thương mại phổ biến trong vòng 15 năm trở lại đây. Kể từ thời điểm đó số lượng các loài rùa bị giảm đi nghiêm trọng do các hoạt động săn bắt gây nên. Nhìn chung rùa đã trở thành một trong số các động vật bị buôn bán nhiều nhất ở tỉnh Nghệ An (SFNC, 2003) [8]. Cho dù việc buôn bán rùa đã được cấm ở đây kể từ năm 1992. Vì vậy là nhóm động vật cần được ưu tiên nghiên cứu bảo tồn.
  Việc xác lập danh lục các nhóm động vật hoang dã khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã được nghiên cứu từ nhiều năm nay. Nhóm rùa cũng như nhóm động vật khác nhưng tính ưu tiên trong nghiên cứu chưa được thể rõ. Mặc dù chúng ta biết rằng tốc độ suy giảm thành phần loài và số lượng cá thể nhanh hơn bất nhóm động vật nào. Do vậy nghiên cứu đánh giá thành phần các loài rùa phân bố tại đây đang là vấn đề cấp bách, nhất là các nghiên cứu về sinh học rùa. Bởi vì nghiên cứu sinh học các loài rùa có ý nghĩa quan trọng về  mặt lý thuyết cũng như thực tiễn công tác bảo tồn và đặc biệt có ý nghĩa trong công tác nhân nuôi chúng.   
  Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Tìm hiểu đa dạng thành phần các loài rùa tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống - Nghệ An".
  Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu đánh giá đa dạng các loài rùa và phân bố của chúng tại khu BTTN Pù Huống làm cơ sở cho việc xác định hiện trạng và giám sát các quần thể.
  - Phân tích các mối đe dọa đến các loài rùa và đề xuất các giái pháp bảo tồn chúng.  
  Nội dung nghiên cứu
  - Đánh giá đa dạng thành phần các loài rùa tại khu BTTN Pù Huống
  - Đặc điểm phân bố theo địa hình, sinh cảnh của các loài rùa tại khu BTTN Pù Huống.
  - Mức độ hoạt động săn bắn và những mối đe dọa các loài rùa tại địa điểm nghiên cứu.
  - Đề xuất các giải pháp bảo tồn rùa.
   
   
   
  Ý nghĩa của đề tài
  - Cung cấp tư liệu về ĐDSH các loài rùa tại khu BTTN Pù Huống, đánh giá hiện trạng và nguyên nhân suy giảm, đề xuất các giải pháp bảo tồn thích hợp để bảo vệ và phát triển bền vững ĐDSH.
  - Bước đầu cung cấp một số đặc điểm sinh học của rùa bốn mắt trong điều kiện nuôi làm cơ sở để nhân nuôi và cho sinh sản nhằm hạn chế áp lực đối với  chúng trong điều kiện tự nhiên.
   
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1573 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật