Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 352

tìm hiểu đặc điểm nông sinh học và năng suất của một số giống lùa mì tại Vĩnh Phúc

Mã sản phẩm : 1499157876

10.000đ
Số lượng:

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong ba cây lương thực chủ yếu trên
  thế giới, lúa mì, lúa nước và ngô. Cây lúa tạo ra sản phẩm là nguồn lương
  thực cung cấp cho hàng triệu dân của thế giới nhất là các nước châu Á, châu
  Phi, châu Mỹ. Lúa còn có vai trò quan trọng trong công nghiệp chế biến và
  trong chăn nuôi. Khi kinh tế và dân số trên thế giới tăng thì ñòi hỏi cả sản
  lượng và chất lượng lương thực phải ñáp ứng ñủ nhu cầu cho người tiêu dùng,
  trong thực tế ngành sản xuất lúa của Việt Nam ñã và ñang là một lĩnh vực
  quan trọng nhất trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  Ở Việt Nam, việc áp dụng thành tựu lúa lai , lúa chất lượng cao ñã có
  kết quả to lớn. Năng suất lúa lai , lúa chất lượng cao so với lúa thường tăng từ
  20% trở lên và diện tích lúa lai, lúa chất lượng cao ngày càng tăng . Trước
  ñây 10 năm, Việt Nam ñã xuất khẩu ñược một lượng lớn lúa gạo ñứng thứ hai
  trên thế giới.
  Trong xu thế phát triển chung của toàn thế giới, mỗi quốc gia ñều có
  hướng ñi riêng phù hợp với ñiều kiện của nước mình. Nếu như các nước phát
  triển lấy công nghiệp, khoa học và công nghệ làm cơ sở cho phát triển thì
  ngược lại các nước ñang phát triển lấy nông nghiệp làm nền tảng cho sự phát
  triển của mình, nông nghiệp không những ñáp ứng nhu cầu lương thực, thực
  phẩm cho con người mà nó còn có giá trị cao trong xuất khẩu. Trong sản xuất
  nông nghiệp, cây lúa ñóng vai trò chủ ñạo, không thể thay thế.
  Ở Việt Nam với ñiều kiện khí hậu nhiệt ñới gió mùa, việc sản xuất lúa
  có nhiều thuận lợi. Vào thập niên 70-80 nước ta còn là nước thiếu lương thực
  triền miên, sản xuất không ñủ cung cấp cho nhu cầu trong nước, phải thường
  xuyên nhập khẩu lúa gạo. Qua gần một thập kỷ sản xuất lương thực, sản
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………2
  lượng lúa ở Việt Nam tăng trưởng khá nhanh. Bước ñầu ñã có một lượng
  lương thực dư thừa, ñiều ñó ñã làm cho nước ta từ một nước nhập khẩu gạo
  trở thành nước xuất khẩu gạo ñứng hàng thứ hai thế giới sau Thái Lan.
  Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo ở Việt Nam còn nhiều thách thức trong
  chiến lược an ninh lương thực, thực phẩm, tính ña dạng sinh học, phát triển
  một nền nông nghiệp bền vững và ñặc biệt nâng cao sức cạnh tranh trên thị
  trường quốc tế. Mục tiêu ñến 2010 ñạt 38- 40 triệu tấn thóc, xuất khẩu từ 3,5-
  4,0 triệu tấn.
  ðể ñạt ñược mục tiêu trên chúng ta phải biết kết hợp nhiều giải pháp
  ñồng bộ tổng hợp. Trong ñó biện pháp thay ñổi cơ cấu giống lúa, chất lượng
  lúa gạo cho phù hợp với từng vùng sinh thái là ñiều hết sức cấp bách. Vì vậy
  việc chọn tạo ra một số giống lúa có chất lượng nhằm ñáp ứng ñược nhu cầu
  của nhân dân và nâng cao giá trị xuất khẩu là không thể chậm trễ.
  ðể góp phần vào mục tiêu trên, ñược sự phân công của khoa Nông Học
  chúng tôi thực hiện ñề tài:
  “Tìm hiểu ñặc ñiểm nông sinh học và năng suất của một số giống
  lúa mới tại Vĩnh Phúc”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và năng suất lúa của Vính Phúc ñể ñịnh
  hướng cho việc sử dụng giống mới.
  ðánh giá một số ñặc ñiểm nông sinh học và năng suất các giống lúa
  khảo nghiệm.
  ðề xuất các giống lúa khảo nghiệm có tiềm năng năng suất cho sản
  xuất của tỉnh Vĩnh Phú

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/6CXF2P46AN37
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1562 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật