Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 126

Tìm hiểu phương pháp phát hiện độ dịch chuyển trang tài liệu so với văn bản gốc

Mã sản phẩm : 1499311154

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC......................................................................................................................1
  LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................3
  LỜI NÓI ĐẦU ...............................................................................................................4
  CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH..............................................................6
  1.1 Tổng quan về xử lý ảnh............................................................................................6
  1.2 Các quá trình xử lý ảnh ............................................................................................6
  1.3. Ảnh và biểu diễn ảnh...............................................................................................8
  1.4. Phạm vi ứng dụng của xử lý ảnh...........................................................................11
  1.5. Các loại tệp cơ bản trong xử lý ảnh ......................................................................11
  1.5.1. File ảnh IMG ..............................................................................................12
  1.5.2 File ảnh PCX ...............................................................................................13
  1.5.2.1 Kỹ thuật nén ảnh PCX..............................................................................14
  1.5.2.2 Giải nén ảnh PCX.....................................................................................17
  1.5.3 Định dạng ảnh TIFF ....................................................................................17
  1.5.4 Định dạng ảnh GIF(Graphics Interchanger Format)...................................19
  1.5.5 File ảnh BMP (BITMAP)............................................................................22
  1.5.5.1. Khái niệm về ảnh đen trắng, ảnh màu, ảnh cấp xám. .............................22
  1.5.5.2. Cấu trúc ảnh BMP...................................................................................24
  1.6. Cấu trúc ảnh PNG .................................................................................................26
  1.7 Sự cần thiết phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra so với phiếu mẫu. ........27
  CHƢƠNG II.................................................................................................................29
  CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ BÀI
  TOÁN ỨNG DỤNG ....................................................................................................29
  2.1 Các định nghĩa cơ bản về Histogram .....................................................................29
  2.1.1 Định nghĩa histogram là gì? ........................................................................29
  2.2 Các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển văn bản.....................................................33
  2.2.1 Kỹ thuật so sánh theo histogram .................................................................33
  2.2.2 Phƣơng pháp đánh giá độ dịch chuyển cấu trúc văn bản theo mẫu ............35
  2.2.2.1 Quan hệ Q ...............................................................................................35
  2.2.2.2 Đánh giá độ dịch chuyển của văn bản......................................................35
  2.2.3 Phát hiện độ dịch chuyển của ảnh mẫu so với ảnh cần nhận dạng dựa theo
  hƣớng tiếp cận trừ điểm ảnh.................................................................................38
  2.3 Phát biểu và phân tích bài toán ứng dụng, lựa chọn giải pháp sử lý .....................39
  2.3.1 Phát biểu bài toán và phân tích bài toán......................................................39
  2.3.2 Phƣơng pháp xử lý ......................................................................................41
  2.3.2.1 Hiệu chỉnh độ dịch chuyển của văn bản so với văn bản gốc theo
  Histogram.............................................................................................................41
  2.4 Bƣớc đầu cài đặt bài toán và nhận dạng phiếu điều tra. ........................................45Đồ án tốt nghiệp
  Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 2
  2.4.1 Học form ảnh mẫu.......................................................................................46
  2.4.2 Nhận dạng bài toán......................................................................................46
  CHƢƠNG III................................................................................................................47
  KẾT QUẢ CHƢƠNG TRÌNH VÀ HƢỚNG NÂNG CAO.............................................47
  3.1 CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ................................................................................47
  3.2 KẾT QUẢ ..............................................................................................................47
  3.3 Ý NGHĨA ỨNG DỤNG: .......................................................................................50
  3.4 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI......................................50
  PHỤ LỤC.....................................................................................................................51
  TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................56Đồ án tốt nghiệp
  Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 3
  LỜI CẢM ƠN
  Trƣớc tiên em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Ngô Quốc Tạo và các thầy cô
  giáo bộ môn nghành công nghệ thông tin đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và
  tinh thần giúp đở hƣớng dẫn em trong trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp.
  Em xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin Trƣờng Đại học
  Dân Lập Hải Phòng đã trang bị kiến thức cho em những kiến thức cần thiết và bổ ích
  để hoàn thành đồ án này.
  Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những sai sót. Em
  mong nhận đƣợc sự đóng góp bổ sung của thầy cô giáo và các bạn.
  Cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp ý kiến và hổ trợ em
  trong quá trình thực hiện thành đồ án này.
  Hải Phòng , Tháng 7-2010
  Nguyễn Tiến MạnhĐồ án tốt nghiệp
  Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 4
  LỜI NÓI ĐẦU
  Ngày nay với sự phát triển nhƣ vũ bảo của công nghệ thông tin. Nó đã đem lại những
  ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ thông tin đã trở thành
  ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nƣớc trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của
  một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nƣớc...Không thể thiếu sự trợ giúp của máy
  tính.
  Trong việc quản lý, thu nhận và xử lý thông tin với khối lƣợng ngày càng lớn, nhiều
  lúc với những phần mềm thủ công không đem lại hiệu quả mong muốn, tốn nhiều
  công sức và thời gian.
  Nhằm đem lại sự nhanh chóng và chính xác, đở tốn công sức của con ngƣời. Trong
  những thập niên gần đây nhiều nhà nghiên cứu đã phát triển mạnh mẽ bài toán nhập
  liệu tự động.
  Nhập liệu tự động là việc nạp thông tin vào máy không thông qua những tác động thủ
  công của con ngƣời.
  Tuy nhiên trong thực tế để cài một hệ nhập liệu tự động cụ thể gặp khá nhiều khó
  khăn.
  Để phần nào khắc phục các nhƣợc điểm trên. Đồ án tiến hành nghiên cứu một số thuật
  toán hiệu chỉnh những nhƣợc điểm của nhập liệu tự động, và bƣớc đầu cài đặt thử
  nghiệm bài toán nhập liệu tự động(nhận dạng phiếu điều tra).
  Cấu trúc luận văn gồm 3 chƣơng:
  Chƣơng I: Tổng quan về xử lý ảnh
  Trong chƣơng này luận văn nghiên cứu phần tổng quan của xử lý ảnh, phạm vi ứng
  dụng của xử lý ảnh, các tệp trong xử lý ảnh và sự cần thiết sự phát hiện độ dich
  chuyển của phiếu điều tra so với phiếu mẫu
  Chƣơng II: Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều
  tra và bài tóan ứng dụng
  Trong chƣơng này nghiên cứu các thuật toán nhằm giải quyết các khó khăn đã đƣợc
  nêu trong chƣơng I. Ở đây đƣa ra các phƣơng pháp xác định độ dịch chuyển trangĐồ án tốt nghiệp
  Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 5
  văn bản và sau đó chọn phƣơng pháp so sánh Histogram để đi sâu nghiên cứu và cài
  đặt thử nghiệm chƣơng trình.
  Chƣơng III: Cài đặt chƣơng trình và hƣớng nâng cao.
  Chƣơng cuối cùng này đồ án đƣa ra kết quả chƣơng trình và hƣớng nâng cao của luận.
  Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những sai sót
  mong các thầy cô giáo và các bạn đóng góp ý kiế

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/1P8QRC4BXIHL
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1565 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật