Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 112

TÌM HIỂU VỀ ĐỐI SÁNH LƯỢC ĐỒ VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VNMATCH

Mã sản phẩm : 1499319225

10.000đ
Số lượng:

  Lời cảm ơn
  Trong lời đầu tiên của báo cáo luận văn tốt nghiệp “Tìm hiểu về đối sánh
  lược đồ và xây dựng ứng dụng VNMatch” này, tôi muốn gửi những lời cảm ơn và
  biết ơn chân thành của mình tới tất cả những người đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi về
  chuyên môn, vật chất và tinh thần trong quá trình thực hiện Đồ án.
  Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Kim Anh, bộ môn Hệ
  thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
  người đã trực tiếp hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện
  luận văn.
  Xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm Đào tạo và
  Bồi dưỡng sau đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong suốt
  quá trình học tập và nghiên cứu.
  Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới TS. Đỗ Hồng Hải1, tác giả của hệ thống
  COMA++; anh Lê Hồng Phương2 tác giả của vnTokenizer, vnLTag; Enrico May,
  sinh viên nghiên cứu về dự án Cupid. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia
  đình và những người bạn thân đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều trong suốt quá
  trình học tập và làm luân văn tốt nghiệp.
  Do thời gian thực hiện có hạn, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế
  nên đồ án tôi thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.
  Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo và các bạn.
  Xin chân thành cảm ơn !
  Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006
  1 http://dbs.uni-leipzig.de/personen/hong_hai_do
  2 Lê Hồng Phương, công tác tại trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, hiện đang làm nghiên
  cứu sinh tại Phápii
  Luận văn Th.s: Tìm hiểu về đối sánh lược đồ và xây dựng ứng dụng VNMatch
  Ngô Văn Quân, lớp cao học CNTT 2004
  Chương 1 Mở đầu............................................................................. 1
  1 Đối sánh lược đồ..........................................................................2
  2 Sự hỗn tạp ngữ nghĩa...................................................................3
  3 Định nghĩa bài toán......................................................................6
  3.1 Schemas..............................................................................6
  3.2 Đầu vào bài toán (Input)........................................................7
  3.3 Đầu ra bài toán (Output)........................................................7
  3.4 Kiến trúc chung ....................................................................8
  4 Ứng dụng của bài toán đối sánh lược đồ..........................................9
  4.1 Các ứng dụng tích hợp dữ liệu và data warehouse......................9
  4.2 E-Business ......................................................................... 11
  4.3 Semantic Web .................................................................... 12
  5 Các vấn đề mở .......................................................................... 13
  5.1 Khả năng biểu diễn của ngôn ngữ.......................................... 13
  5.2 Làm việc với các lược đồ có kích thước lớn .............................. 13
  5.3 Sự kết hợp của các phương pháp đối sánh .............................. 14
  Chương 2 Các phương pháp tiếp cận ................................................. 15
  1 Các dự án liên quan ................................................................... 15
  1.1 COMA++ ........................................................................... 15
  1.2 SEMINT ............................................................................. 16
  1.3 LSD .................................................................................. 16
  1.4 SKAT................................................................................. 16
  1.5 TransScm .......................................................................... 16
  1.6 DIKE ................................................................................. 17
  1.7 SIMILARITY FLOODING........................................................ 17
  1.8 Cupid ................................................................................ 17
  2 Các phương pháp đối sánh lược đồ ............................................... 20
  2.1 Tiêu chuẩn phân loại ........................................................... 20
  2.2 Đối sánh dựa trên schema (schema-based) ............................ 21
  2.2.1 Phương pháp tiếp cận dựa trên ngôn ngữ (linguistic).......... 22
  2.2.2 Phương pháp tiếp cận dựa trên ràng buộc......................... 23
  2.2.3 Phương pháp tiếp cận dựa trên cấu trúc ........................... 23
  2.3 Đối sánh dựa trên dữ liệu ..................................................... 23
  2.4 Đối sánh kết hợp................................................................. 24
  2.5 Match Cardinality ................................................................ 24
  2.6 Các hệ số mặc định trong bài toán đối sánh ............................ 25
  3 Các phương pháp đánh giá hệ thống đối sánh ................................ 26
  Chương 3 Thiết kế hệ thống đối sánh lược đồ. .................................... 30
  1 Khảo sát................................................................................... 30
  2 Giới thiệu ................................................................................. 33
  2.1 Giới thiệu bài toán đối sánh lược đồ. ...................................... 33
  2.2 Xử lý schema trong tiếng Việt ............................................... 33
  3 Thiết kế.................................................................................... 35iii
  Luận văn Th.s: Tìm hiểu về đối sánh lược đồ và xây dựng ứng dụng VNMatch
  Ngô Văn Quân, lớp cao học CNTT 2004
  3.1 Kiến trúc hệ thống .............................................................. 35
  3.2 Input ................................................................................ 36
  3.2.1 Schema ..............................Error! Bookmark not defined.
  3.2.2 WordNet ...................................................................... 39
  3.2.3 Output ........................................................................ 40
  3.3 Mức ngôn ngữ (linguistic matching) ....................................... 41
  3.3.1 Các thuật toán đối sánh cơ bản ....................................... 42
  3.3.2 Thuật toán đối sánh kết hợp ........................................... 44
  3.4 Mức cấu trúc ...................................................................... 51
  3.5 Chọn lựa ánh xạ ................................................................. 55
  4 Cài đặt và kết quả ..................................................................... 56
  4.1 Cài đặt .............................................................................. 56
  4.2 Kết quả thử ngiệm .............................................................. 60
  5 Kết luận và hướng phát triển ....................................................... 71
  5.1 Kết luận ............................................................................ 71
  5.2 Hướng phát triển ................................................................ 72
  Tài liệu tham khảo ............................................................................. 75
  Sách, bài báo, luận văn.................................................................... 75
  Website ......................................................................................... 7

  ​​Link download:  https://www.fshare.vn/file/VCQEI3LIIOP6
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1566 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật