Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 299

TÌM KIẾM ĐƠN CỰC TỪ CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

Mã sản phẩm : 1499849664

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  2 0 TLỜI CẢM ƠN2 0 T...........................................................................................................0
  2 0 TMỤC LỤC2 0 T ................................................................................................................1
  2 0 TDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT2 0 T..........................................................................3
  2 0 TLỜI MỞ ĐẦU2 0 T...........................................................................................................4
  2 0 TCHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT ĐƠN CỰC TỪ2 0 T...........................................................7
  2 0 T1.1 Lịch sử đơn cực từ2 0 T....................................................................................................7
  2 0 T1.2 Đơn cực từ Dirac2 0 T ...................................................................................................10
  2 0 T1.3 Những động lực vật lý để tìm kiếm đơn cực từ2 0 T .....................................................13
  2 0 T1.3.1 Sự tồn tại của đơn cực từ giải thích sự lượng tử hóa của điện tích2 0 T.....................13
  2 0 T1.3.2 Hệ phương trình Maxwell mở rộng đối xứng với đơn cực từ2 0 T .............................15
  2 0 T1.3.3 Đơn cực từ trong lý thuyết thống nhất lớn2 0 T..........................................................17
  2 0 T1.4 Đặc tính của đơn cực từ2 0 T .........................................................................................19
  2 0 T1.4.1Khối lượng đơn cực từ2 0 T........................................................................................19
  2 0 T1.4.2 Phản ứng của đơn cực từ trong từ trường2 0 T...........................................................23
  2 0 T1.4.3 Phản ứng của đơn cực từ với vật chất2 0 T.................................................................23
  2 0 T1.5 Kĩ thuật tìm kiếm đơn cực từ2 0 T.................................................................................24
  2 0 T1.5.1 Máy dò cảm ứng siêu dẫn2 0 T ..................................................................................24
  2 0 T1.5.2 Máy dò ion hóa2 0 T..................................................................................................25
  2 0 T1.5.3 Máy dò dấu vết hạt nhân (NTD)2 0 T .......................................................................27
  2 0 TCHƯƠNG 2: TÌM KIẾM ĐƠN CỰC TỪ TRONG TỰ NHIÊN2 0 T.........................30
  2 0 T2.1 Đơn cực từ GUT2 0 T .....................................................................................................30
  2 0 T2.1.1 các giới hạn tìm kiếm trong vật lý thiên văn và vũ trụ.2 0 T ........................................31
  2 0 T2.1.2 Tìm kiếm đơn cực từ bị giữ trong vật chất2 0 T .........................................................32
  2 0 T2.1.3 tìm kiếm đơn cực từ trong các bức xạ vũ trụ2 0 T......................................................33
  2 0 T2.2 Một thể hiện của đơn cực từ trong môi trường vật chất đông đặc 2 0 T.......................40
  2 0 TCHƯƠNG 3: TÌM KIẾM ĐƠN CỰC TỪ TRONG MÁY GIA TỐC2 0 T.................46
  2 0 T3.1 Lý thuyết tạo ra đơn cực từ trong máy gia tốc và tính toán các mặt cắt 2 0 T .............48
  2 0 T3.2 Mô hình thí nghiệm gián tiếp:2 0 T................................................................................52
  2 0 T3.3 Mô hình thí nghiệm trực tiếp:2 0 T................................................................................55
  2 0 T3.4 Thí nghiệm tìm kiếm đơn cực từ ở tương lai2 0 T ........................................................58
  2 0 T3.4.1 Thí nghiệm MoDAL tại LHC [19]2 0 T.....................................................................58
  2 0 T3.4.2 Dự tích tìm kiếm các đơn cực từ tại Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) [20]2 0 T
  ...................................................................................................................................592 0 TKẾT LUẬN2 0 T.............................................................................................................61
  2 0 TTÀI LIỆU THAM KHẢO2 0 T .....................................................................................62DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  GUT: Lý thuyết thống nhất lớn ( the Grand Unification Theories)
  SQUID: máy dò cảm ứng siêu dẫn (Superconducting Quantum Interference Device)
  NTD: máy dò dấu vết hạt nhân (Nuclear Track Detector)LỜI MỞ ĐẦU
  Kiến thức thông thường về điện từ học cho chúng ta biết một nam châm bao giờ cũng
  có một cực bắc và một cực nam, điện tích sinh ra điện trường còn từ trường là do điện tích
  chuyển động sinh ra. Tuy nhiên nếu xét trên phương diện đối xứng điện từ thì tại sao lại
  không tồn tại các hạt từ tích là nguồn của từ trường tương ứng với điện tích là nguồn của
  điện trường và tại sao lại chỉ tồn tại những hạt điện tích hoặc dương hoặc âm mà không tồn
  tại những hạt từ tích hoặc bắc hoặc nam?
  Đơn cực từ được đưa ra như những hạt giả thuyết trong vật chất. Sự tồn tại của từ tích
  hay đơn cực từ mang một ý nghĩa rất lớn trong khoa học. Sự tồn tại này không những không
  vi phạm bất kỳ định luật vật lý nào mà còn làm cho hệ phương trình Maxwell đối xứng.
  Năm 1931 Paul Dirac đã đưa ra lý thuyết lượng tử về đơn cực từ và giải quyết được bài toán
  sự lượng tử hóa của điện tích. Một vài lý thuyết quan trọng cũng đã được xây dựng dựa trên
  niềm tin về sự tồn tại của đơn cực từ như lý thuyết thống nhất lớn, thuyết dây, thuyết M…và
  sẽ là một bước tiến lớn trong khoa học nếu chứng minh được sự tồn tại đó. Nếu thành công
  thì các sách vật lý từ cấp đại học đến trung học đều phải sửa lại. Việc khám phá ra đơn cực
  từ điện tử sẽ mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho ngành vật liệu học và công nghệ nếu
  các nhà khoa học có thể tạo ra một số lượng lớn. Các đơn cực từ có thể làm cho vật liệu đủ
  mạnh để trụ vững trong một vụ nổ hạt nhân và còn có thể cho phép bay bằng từ.
  Với những ý nghĩa nêu trên, việc truy tiềm những bằng chứng thật sự về sự tồn tại của
  đơn cực từ đã trở thành một vấn đề thời sự. Từ sau bài báo của Dirac xuất bản năm 1931
  cho đến nay việc tìm kiếm đơn cực từ đã trở nên rất sôi động nhưng kết quả vẫn là số
  không, người ta tìm kiếm các đơn cực từ với các phòng thí nghiệm trên mặt đất, dưới lòng
  đất, trên các vệ tinh, trong các lớp đất đá, thiên thạch, đá mặt trăng, nước biển và trong tất
  cả các máy gia tốc ở tất cả các vùng năng lượng mới, đặc biệt với máy gia tốc LHC vừa mới
  đưa vào hoạt động vào năm 2009 với mức năng lượng chưa từng có hứa hẹn sẽ có nhiều
  khám mới trong thí nghiệm MoDAL do nhóm nghiên cứu trường đại học Alberta dự kiến
  đưa vào thực hiện vào cuối năm 2011.Vào năm 2009 những chuẩn hạt đơn cực từ đã được phát hiện trong tinh thể băng spin
  và vào tháng 10 năm 2010 các nhà khoa học đã công bố ảnh chụp các dây Dirac trong băng
  spin. Tuy đây chỉ là những giả đơn cực nhưng có thể là kim chỉ đường để phát hiện ra các
  đơn cực từ thực thụ.
  Đơn cực từ đã trở thành một đề tài hấp dẫn của nhiều nhóm nghiên cứu cả về lý thuyết
  lẫn thực nghiệm trên khắp thế giới bởi tính thời sự nó. Tuy nhiên ở Việt Nam chỉ có một số
  ít các nhóm nghiên cứu về đề tài này, việc nghiên cứu chủ yếu là về lý thuyết và vẫn chưa
  có một tài liệu nào khái quát hóa các kiến thức của đơn cực từ đặc biệt là về thực nghiệm
  tìm kiếm. Bài luận văn của tôi với mục đích hệ thống hóa các kiến thức cả về lý thuyết lẫn
  thực nghiệm của đơn cực từ một cách đơn giản, dễ hiểu và lý thú để phục vụ cho đối tượng
  sinh viên và học sinh muốn tìm hiểu về đề tài này.
  Đơn cực từ được nghiên cứu trong nhiều không gian nhiều chiều khác nhau nhưng
  trong phạm vi của một luận văn tốt nghiệp tôi chỉ chọn tìm hiểu về đơn cực từ trong không
  gian ba chiều. Phương pháp được sử dụng trong bài luận văn là tổng hợp và phân tích tài
  liệu, đầu tiên tôi thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến đơn cực từ sau đó chỉ chọn sử dụng
  các tài liệu về đơn cực từ trong không gian ba chiều, chủ yếu tập trung vào các bài báo của
  Dirac, các báo cáo của các phòng thí nghiệm về đơn cực từ và các tài liệu mang tính tổng
  quát về một số khía cạnh khác nhau của đơn cực từ, sau khi đọc và phân tích tôi tìm thêm
  một số tài liệu liên quan. Bài luận văn của tôi thể hiện các nội dung về sự hình thành của lý
  thuyết đơn cực từ và các tính chất của đơn cực từ, các động lực để tìm kiếm đơn cực từ và
  những kỹ thuật để tìm kiếm đơn cực từ, hệ thống, phân loại và phân tích các thí nghiệm tìm
  kiếm đơn cực từ.
  Bài luận văn của tôi được chia thành ba chương chính không kể phần mở đầu và kết
  luận. Chương 1: “ lý thuyết đơn cực từ” tôi trình bày ngắn gọn tất cả các vấn đề cơ bản của
  đơn cưc từ bao gồm lịch sử đơn cực từ, lý luận của Dirac về sự tồn tại của đơn cực từ,
  những động lực thúc đẩy việc tìm kiếm đơn cực từ bao gồm sự lượng tử hóa của điện tích,
  hệ phương trình Maxwell đối xứng và sự hiện diện của đơn cực từ trong các lý thuyết khác
  nhưng ở đây tôi chỉ tập trung vào một lý thuyết duy nhất là lý thuyết thống nhất lớn. Trong
  chương này tôi còn trình bày các tính chất của đơn cực từ, từ những tính chất này người ta
  đã xây dựng các kỹ thuật dò tìm khác nhau. Giúp bạn đọc cái nhìn tổng quan về đơn cực từ,tầm quan trọng của việc tìm kiếm đơn cực từ và hiểu được các bố trí thí nghiệm tìm kiếm
  đơn cực từ được trình bày ở hai chương tiếp theo.
  Việc tìm kiếm đơn cực từ được chia thành 3 phần: trong chương 2 tôi trình bày phần
  thứ nhất là tìm kiếm các đơn cực từ trong tự nhiên hình thành trong giai đoạn ban đầu của
  vũ trụ theo lý thuyết thống nhất lớn (GUT) gọi là đơn cực từ GUT và phần thứ hai là tìm
  kiếm một dạng đơn cực từ trong môi trường vật chất đông đặc. Trong chương 3 tôi trình bày
  phần thứ ba là tìm kiếm các đơn cực từ sinh ra trong máy gia tốc. Trong hai chương này tôi
  không trình bày cụ thể tất cả các thí nghiệm mà chỉ trình mô hình tổng quát sau đó phân tích
  một vài thí dụ để người đọc hiểu rõ hơn về cơ chế của thí nghiệm

  Link download:  https://www.fshare.vn/file/MH8GBU6Y1YJK
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1568 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật