Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 280

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần Quang hình học lớp 11 trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính Luận văn Thạc sỹ giáo dục học

Mã sản phẩm : 1500603837

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT 
  ĐỘNG NGOẠI KHOÁ VỀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.......... 5
  1.1. Vị trí, tác dụng của hoạt động ngoại khoá trong hệ thống các hình 
  thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông...................................................... 5
  1.1.1. Vị trí của hoạt động ngoại khoá trong hệ thống các hình thức tổ
  chức dạy học ở trường phổ thông.................................................................. 5
  1.1.2. Tác dụng của hoạt động ngoại khoá Vật lí........................................... 7
  1.2. Những  nguyên tắc của hoạt động ngoại khoá Vật lí.............................. 7
  1.3. Các đặc điểm của của giờ học ngoại khoá Vật lí.................................... 8
  1.4. Nội dung, các hình thức tổ chức và phương pháp hướng dẫn hoạt động
  ngoại khóa Vật lí............................................................................................ 9
  1.4.1. Nội dung ngoại khoá về Vật lí..............................................................9
  1.4.2. Các hình thức hoạt động ngoại khoá Vật lí.......................................... 10
  1.4.3. Phương pháp hướng dẫn hoạt động ngoại khoá Vật lí......................... 19
  1.4.4. Thực hiện hoạt động ngoại khoá.......................................................... 21
  1.5. Lập trình kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá.................................. 21
  1.6. Đánh giá kết quả hoạt động ngoại khoá Vật lí........................................ 22
  1.6.1. Nhận thức chung về tổ chức hoạt động ngoại khoá Vật lí................... 22
  1.6.2. Mục tiêu đánh giá................................................................................. 22
  1.6.3. Tiêu chí đánh giá.................................................................................. 23
  1.7. Những ưu điểm của việc sử dụng máy vi tính xây dựng bài dạy
  ngoại khóa Vật lí cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông.......................... 23
  1.7.1. Tính hiệu quả sư phạm......................................................................... 23
  1.7.2. Tính hiện đại.........................................................................................24
  1.7.3. Tính thực tiễn........................................................................................25
  1.7.4. Tính thẩm mỹ....................................................................................... 25
  1.7.5. Tính mềm dẻo...................................................................................... 25
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I............................................................................ 27
  CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÁY VI TÍNH VÀO DẠY HỌC NGOẠI
  KHOÁ PHẦN "QUANG HÌNH HỌC"..................................................... 29
  2.1. Yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ học sinh cần nắm
  được khi học phần "Quang hình học" lớp 11 trung học phổ thông ban cơ
  bản.................................................................................................................. 29
  2.1.1. Các yêu cầu cụ thể của chương "Khúc xạ ánh sáng"........................... 29
  2.1.2. Các yêu cầu cụ thể của chương "Mắt. Các dụng cụ quang học".......... 29
  2.2. Tìm hiểu thực tế dạy học phần "Quang hình học" ở các trường trung
  học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Định, Thanh Hoá. ............................ 31
  2.2.1. Mục đích tìm hiểu................................................................................ 31
  2.2.2. Phương pháp tìm hiểu.......................................................................... 31
  2.2.3. Kết quả tìm hiểu................................................................................... 32
  2.3. Xây dựng giáo án ngoại khoá Vật lí phần "Quang hình học" với chủ đề 
  "Mắt. Các tật của mắt. Các cách chăm sóc để có một đôi mắt khoẻ"............ 34
  2.4. Xây dựng giáo án  ngoại khóa Vật lí tổng kết nội dung kiến thức phần
  "Quang hình học"........................................................................................... 43
  KẾT LUẬN CHƯƠNG II............................................................................58
  CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM...............................................59
  3.1. Mục đích, nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm...................................... 59
  3.1.1. Mục đích.............................................................................................. 59
  3.1.2. Nhiệm vụ............................................................................................. 59
  3.2. Đối tượng, thời gian tiến hành thực nghiệm sư phạm............................ 59
  3.2.1. Đối tượng............................................................................................. 59
  3.2.2. Thời gian tiến hành.............................................................................. 60
  3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm....................................................... 60
  3.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm................................. 60
  3.4.1. Thực trạng việc tổ chức dạy học ngoại khoá về Vật lí tại các trường
  trung học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Định, Thanh Hoá.................... 60
  3.4.2. Đánh giá về thực trạng của việc dạy và học kiến thức phần "Quang
  hình học".........................................................................................................61
  3.4.3. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm đối với giáo án 
  chủ đề "Mắt. Các tật của mắt. Các cách chăm sóc để có một đôi mắt khoẻ".63
  3.4.4. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm đối với giáo án 
  Hội vui Vật lí về phần "Quang hình học"...................................................... 65
  3.4.5. Đánh giá kết quả học tập của học sinh................................................. 68
  3.4.6. Kiểm định thống kê.............................................................................. 72
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III.......................................................................... 73
  KẾT LUẬN CHUNG................................................................................... 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................... 76
  PHỤ LỤC...................................................................................................... 79
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngày nay công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh chóng đã tác động và làm thay đổi hầu hết các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học xã hội… trên thế giới. Đối với Việt Nam, năm 2000 Bộ chính trị đã ra chỉ thị 58 – CT/TW về đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin nhằm phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, ở mục 5.2 ghi rõ: 
  "Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp giáo dục. Chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tư duy logic, phân tích tổng hợp, phát triển năng lực của mỗi cá nhân, tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh trong quá trình học tập…".
  Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, một yêu cầu cấp bách đòi hỏi ngành giáo dục phải kế thừa những thành tựu của phương pháp dạy học truyền thống, đồng thời phát huy những thế mạnh của phương pháp dạy học hiện đại, đặc biệt là ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại. Việc đưa công nghệ thông tin vào trường học đã và đang từng bước được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Từ năm 1993, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương đưa máy vi tính vào trường học để dạy tin học nhằm hỗ trợ giảng dạy các môn học và quản lý trong nhà trường.
  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh vì nó có nội dung phong phú, hình thức giáo dục đa dạng, hấp dẫn, phạm vi tiến hành rộng rãi hơn. Do đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rèn luyện cho học những kỹ năng, những năng lực giao tiếp chuẩn bị cho các em có điều kiện tự khẳng định vai trò chủ thể trong học tập, lao động và hoạt động giao lưu, hoạt động xã hội trong thời gian học tập ở trường phổ thông cũng như ở các môi trường làm việc sau này.
  Gần đây công tác ngoại khóa, ở các trường phổ thông ngày càng được chú trọng, được đưa vào kế hoạch giảng dạy giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên, khi thực hiện còn mang tính tự phát, lúng túng trong soạn thảo nội dung và cách tổ chức. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa nói chung và Vật lí nói riêng là rất cần thiết. Trong chương trình Vật lí phổ thông phần "Quang hình học" có nhiều ứng dụng thực tế trong đời sống hằng ngày, đồng thời nó làm cơ sở cho việc giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên.
  Ngày nay công nghệ thông tin phát triển đã trở thành gần gũi với đông đảo giáo viên và học sinh, đặc biệt là Internet là kho chứa thông tin, dữ liệu phong phú giáo viên có thể khai thác kho dữ liệu này vào đổi mới phương pháp dạy học là môi trường thuận lợi để giáo viên và học sinh mở rộng kiến thức.
  Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài: Tổ chức dạy học ngoại khoá phần "Quang hình học" lớp 11 trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Tổ chức dạy học ngoại khóa phần "Quang hình học" với sự hỗ trợ của máy vi tính nhằm kích thích hứng thú, phát huy tính tích cực và khả năng sáng tạo của học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng
  + Nội dung chương trình và phương pháp dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông.
  + Hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh trong tiến trình tổ chức dạy học ngoại khóa.
  + Máy vi tính và các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quá trình dạy học.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu sử dụng máy vi tính để hỗ trợ xây dựng bài ngoại khóa và sử dụng chúng vào dạy học phần "Quang hình học" Vật lí lớp 11 trung học phổ thông ban cơ bản.
  4. Giả thuyết khoa học 
  Bằng việc xây dựng các bài ngoại khóa với sự trợ giúp của máy vi tính đáp ứng những yêu cầu và sử dụng chúng một cách hợp lý trong dạy học sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần "Quang hình học".
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động ngoại khóa Vật lí ở trường trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính.
  - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa Vật lí 11 trung học phổ thông.
  - Tìm hiểu thực tế triển khai dạy học ngoại khóa ở trường trung học phổ thông Trần Ân Chiêm và một số trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Định, Thanh Hoá.
  - Đề xuất tổ chức dạy học ngoại khóa, để thực hiện giảng dạy có hiệu quả nội dung phần "Quang hình học".
  - Thực nghiệm sư phạm, xử lý, phân tích kết quả thực nghiệm. Qua đó sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để có thể vận dụng linh hoạt dạy học ngoại khoá vào thực tiễn dạy học một số phần khác thuộc chương trình Vật lí trung học phổ thông.
  6. Phương pháp nghiên cứu 
  6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  - Nghiên cứu các văn kiện của Đảng và nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới phương pháp dạy học.
  - Nghiên cứu sách giáo khoa Vật lí lớp 11 và các tài liệu tham khảo.
  - Nghiên cứu về tâm lý học, giáo dục học và lý luận dạy học Vật lí, đặc biệt về hướng dẫn ngoại khóa. Qua đó lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp thực thi các bài học ngoại khóa, các tình huống dự kiến.
  - Nghiên cứu các tài liệu về ứng dụng máy vi tính vào dạy học Vật lí để xây dựng bài học ngoại khóa.
  6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
    Dự giờ, phỏng vấn, để tìm hiểu các phương pháp dạy học phần "Quang hình học". Từ đó đánh giá mức độ nhận thức của học sinh, nhu cầu nhận thức từ cuộc sống xung quanh của các em.
  6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  Đánh giá hiệu quả sư phạm của việc tổ chức dạy học ngoại khóa đã đề xuất, kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết nghiên cứu.
  6.4. Phương pháp thống kê toán học
  Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm bằng thống kê toán học nhằm đánh giá việc ứng dụng máy vi tính trong tổ chức dạy học ngoại khoá phần "Quang hình học".
  7. Đóng góp của luận văn
  - Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc tổ hoạt động ngoại khóa Vật lí, đặc biệt là ứng dụng máy vi tính xây dựng nội dung, phương pháp tiến hành các buổi ngoại khóa Vật lí.
  - Xây dựng một số bài thuộc phần "Quang hình học"  và trình chiếu trên PowerPoint phục vụ cho hoạt động ngoại khóa, góp phần kích thích hứng thú nhận thức của học sinh, phát huy tính tích cực tự lực, khả năng sáng tạo của các em trong quá trình học tập môn Vật lí.

  Link download:  https://www.fshare.vn/file/GBWEYEUR2NST
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1595 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật