Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 326

Tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành ở nhà trường quân sự

Mã sản phẩm : 1500603844

10.000đ
Số lượng:

  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về công trình nghiên cứu
  Đề tài luận án “Tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành ở nhà trường quân sự” dựa trên kết quả hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức dạy học nhóm, dạy học thực hành và kết quả khảo sát thực trạng dạy học thực hành trong các trường đại học quân sự để đề xuất các biện pháp tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
   Khung lý thuyết của vấn đề nghiên cứu được xác lập trên cơ sở thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức dạy học nhóm và dạy học thực hành trong môi trường giáo dục đại học ở NTQS. Dựa trên khung lý thuyết này, các nghiên cứu thực tiễn về tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành được triển khai tại 6 cơ sở giáo dục đại học quân sự. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài luận án đã đề xuất được 5 biện pháp tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành phù hợp với đặc điểm dạy học đại học ở các trường đại học quân sự, hứa hẹn góp phần nâng cao chất lượng dạy học thực hành và chất lượng đào tạo trong các nhà trường quân đội.
  Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án được trình bày trong 150 trang và sử dụng 138 tài liệu tham khảo (118 tài liệu tiếng Việt, 20 tài liệu tiếng Anh). Kết cấu của đề tài luận án gồm: mở đầu, tổng quan về vấn đề nghiên cứu, 3 chương, 6 tiết, kết luận, danh mục các công trình khoa học của tác giả đã công bố, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. 
  2. Lý do lựa chọn đề tài
  Ở bình diện xã hội, xét về bản chất, giáo dục là quá trình xã hội hóa con người. Trong quá trình này, cá nhân bằng hoạt động giao lưu, một mặt lĩnh hội các kinh nghiệm xã hội - lịch sử để chuyển hóa chúng thành các phẩm chất và năng lực của bản thân; mặt khác, hoàn thiện và làm phong phú thêm kinh nghiệm xã hội - lịch sử đó. Điều này cho thấy, giữa xã hội hóa và cá nhân hóa có mối quan hệ biện chứng. Mối quan hệ này thể hiện rõ ở hoạt động của mỗi cá nhân trong xã hội, cộng đồng và trong nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ là nơi giao thoa giữa các tác động của xã hội đến cá nhân và tác động trở lại của cá nhân với xã hội. Một phần các tác động của xã hội đã khúc xạ qua nhóm nhỏ rồi phát huy tác dụng điều chỉnh tới các thành viên (cá nhân); đồng thời, thông qua các quá trình tâm lý cá nhân được hình thành trong nhóm nhỏ các nhu cầu thực tiễn được phản ánh đã góp phần chi phối việc hình thành các chuẩn mực xã hội. Như vậy, nhóm nhỏ là nơi diễn ra quá trình xã hội hóa.
  Từ ý nghĩa xã hội của nhóm nhỏ, phương hướng tổ chức dạy học cho người học theo các nhóm đã được đề xuất và triển khai trong thực tiễn sư phạm. Đây là hình thức tổ chức dạy học, trong đó dưới vai trò tổ chức và điều khiển sư phạm của người dạy, các hoạt động cá nhân của từng người học được tổ chức lại và liên kết với nhau trong một hoạt động chung nhằm giải quyết nhiệm vụ học tập (có tính cá nhân hoặc tập thể). Trong lao động tập thể, hợp tác, học tập nhóm đã khơi dậy tiềm năng trí tuệ của cá nhân, đồng thời huy động và hội tụ được tiềm năng trí tuệ của tập thể. 
  Thực tiễn sư phạm đã chứng minh những ưu thế của tổ chức dạy học theo nhóm với minh chứng là sự triển khai trên diện rộng phương hướng dạy học này ở các nhà trường thuộc các cấp học khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân của các nước trong đó có Việt Nam.
  Năng lực thực hành là một trong những yếu tố cấu thành năng lực của người học sau tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục. Vì lẽ đó, vấn đề phát triển năng lực, năng lực thực hành của người học rất được quan tâm trong giáo dục nói chung, đào tạo nhân lực nói riêng ở nước ta, nhất là trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay. Mặt khác, theo nhận định của Chiến lược phát triển giáo dục (2011 - 2020) “sinh viên tốt nghiệp còn hạn chế về năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng với nghề nghiệp; các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất - kỹ thuật nhà trường chưa phát triển đủ để đảm bảo được chất lượng đào tạo; còn có những nội dung trong chương trình giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo không thiết thực, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành; phương pháp dạy học về cơ bản vẫn theo lối truyền thụ một chiều, đòi hỏi người học phải ghi nhớ máy móc, không phát huy được tư duy phê phán, tư duy sáng tạo và tinh thần tự học ở người học” [22, tr.13].
  Những hạn chế nêu trên trong đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học có một phần nguyên nhân ở sự quan tâm đầu tư trong dạy học thực hành còn hạn chế, tổ chức dạy học thực hành còn những bất cập. Hệ thống nghiên cứu khoa học sư phạm về dạy học thực hành chưa được tổ chức hệ thống, bài bản, những lý thuyết, mô hình dạy học hiện đại chưa được nghiên cứu để vận dụng trong dạy học thực hành một cách có hiệu quả [21]. Điều này cho thấy, để nâng cao năng lực thực hành của sinh viên sau tốt nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học cần chú trọng nâng cao chất lượng dạy học thực hành trong quá trình đào tạo. Theo đó, việc nghiên cứu các hình thức, phương pháp dạy học hiệu quả để tổ chức dạy học thực hành có ý nghĩa khoa học và thực tiễn thiết thực.
  Các cơ sở giáo dục đại học của Quân đội Nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là các trường đại học quân sự) có nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho quân đội. Nhiệm vụ này càng được đặt ra một cách cấp bách hơn trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
  Với nhận thức trên về vai trò của giáo dục đại học quân sự, Nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới của Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng giáo dục đại học quân sự: “đổi mới chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, gắn với thực tiễn quân đội, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, với vũ khí trang bị, khoa học - công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; đẩy mạnh việc vận dụng phương pháp dạy học hiện đại, sát thực tế, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và bồi dưỡng năng lực tư duy, rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn cho người học, chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục các môn khoa học xã hội và nhân văn” [34, tr.21]. 
  Quán triệt các tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Đảng uỷ Quân sự Trung ương (hiện nay gọi là Quân uỷ Trung ương), những năm gần đây các trường đại học nói chung, các trường đại học quân sự nói riêng, đã thực hiện đổi mới toàn diện, trong đó rất chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học, hướng vào nâng cao vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người học; tạo ra môi trường, điều kiện để người học được cùng nhau tự khám phá, tự chiếm lĩnh kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực hoạt động thực tiễn; thích ứng linh hoạt với yêu cầu phát triển của xã hội, quân đội. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo của các trường đại học quân sự chưa thật sự đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra. Điều này được khẳng định trong nhận định của Nghị quyết 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương: “Năng lực thực hành nhiệm vụ của một số cán bộ và tay nghề của một số nhân viên chuyên môn, kỹ thuật khi ra trường chưa đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ” [34, tr.6].
  Với những phân tích trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài luận án: “Tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành ở nhà trường quân sự” để nghiên cứu.
  3. Mục đích nghiên cứu 
  Dựa trên cơ sở lý luận về dạy học nhóm, dạy học thực hành và cơ sở thực tiễn của dạy học thực hành ở các trường đại học quân sự, đề xuất các biện pháp tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành ở các trường đại học quân sự, góp phần nâng cao chất lượng dạy học thực hành, chất lượng đào tạo đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và giả thuyết khoa học
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Mối quan hệ giữa tổ chức dạy học nhóm và dạy học thực hành ở trường đại học quân sự.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  * Về phạm vi đối tượng nghiên cứu
  “Dạy học nhóm” được nghiên cứu trong đề tài luận án dưới góc độ của hình thức tổ chức dạy học đại học.
  * Về phạm vi nội dung nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành các môn khoa học xã hội và nhân văn ở nhà trường quân sự.
  * Về phạm vi địa bàn nghiên cứu
  Nghiên cứu thực tiễn ở 6 cơ sở giáo dục đại học quân sự: Học viện Biên phòng, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không - Không quân, Trường sĩ quan Lục quân 1, Trường sĩ quan Lục quân 2 và Trường sĩ quan Thông tin. 
  Thực nghiệm sư phạm được triển khai tại Học viện Hải quân.  
  4.3. Giả thuyết khoa học
  Chất lượng dạy học thực hành các môn khoa học xã hội và nhân văn ở NTQS còn hạn chế. Có thể thay đổi thực trạng này nếu dạy học thực hành ở NTQS được thực hiện bởi hình thức tổ chức dạy học nhóm với các biện pháp như: đổi mới chương trình, nội dung dạy học theo hướng tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành ở nhà trường quân sự; quy trình hoá việc tổ chức dạy học nhóm trong dạy học thực hành; triển khai tổ chức dạy học nhóm ở dạng bài tập thực hành; bồi dưỡng kỹ năng tổ chức dạy học nhóm cho đội ngũ giảng viên và học viên và bảo đảm các điều kiện cho dạy học thực hành ở NTQS.

  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1595 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật