Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 285

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA

Mã sản phẩm : 1500605310

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  DANH SÁCH NHÓM 2
  MỤC LỤC 3
  1.Tổng quan về HTTTKT: 5
  1.1 Khái niệm: 5
  1.2 Vai trò của HTTTKT 6
  2. Tổ chức HTTT KT trong việc quản lý tín dụng tại Indovina Bank: 7
  2.1  Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TNHH Indovina: 7
  2.2  Mô hình cấp tín dụng tại IVB: 8
  2.3 Tổ chức HTTT KT trong việc quản lý tín dụng: 9
  2.3.1. Tóm tắt chung một quy trình tín dụng: 9
  2.3.2. Diễn giải quy trình: 9
  3. Đánh giá quy trình cấp tín dụng tại IVB: 13
  3.1. Ưu điểm 13
  3.1.1 Điều kiện thuận lợi để giám sát khoản vay: 13
  3.1.2 Việc xét duyệt cho vay được thực hiện chặt chẽ rõ ràng, tạo điều kiện kiểm tra chéo giữa các cấp: 14
  3.1.3 Hỗ trợ khả năng giám sát thông tin trên hệ thống: 14
  3.2 Nhược điểm 14
  3.2.1 CBTD chủ yếu khai thác thông tin của khách hàng từ CIC hoặc Trung tâm phòng ngừa và quản lý rủi ro. 14
  3.2.2 Thẩm định dự án cho vay có thể được xem là quá trình thẩm định, xem xét đánh giá một cách khoa học, toàn diện những nội dung ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và tính khả thi của dự án, từ đó ra quyết định có cho vay hay không. 15
  3.2.3 Trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ. 16
  3.3 Biện pháp khắc phục 16
  3.3.1 Tăng cường thu thập thông tin. 16
  3.3.2 Tăng cường quá trình giám sát sau vay. 17
  3.3.3 Cơ chế chính sách khen thưởng hợp lý: 17
  3.3.4 Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ tiên tiến: 17
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19
   
  1. Tổng quan về HTTTKT:
  1.1 Khái niệm:
  Để có thể hiểu hệ thống thông tin kế toán là gì, bạn cần phải hiểu các khái niệm như: thế nào là hệ thống, thế nào là hệ thống thông tin và thế nào là hệ thống thông tin quản lý.
  Hệ thống là một tập hợp các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau và cùng thực hiện một số mục tiêu nhất định.
  Hệ thống thông tin là một hệ thống do con người tạo ra thường bao gồm một tổ hợp các cấu phần máy tính (computer-based components) để thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu để cung cấp các thông tin đầu ra cho người sử dụng.
  Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là một hệ thống thông tin để trợ giúp thực hiện các chức năng hoạt động của một tổ chức và trợ giúp quá trình ra quyết định thông qua việc cung cấp cho các nhà quản lý những những thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động của đơn vị.
  Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một cấu phần đặc biệt của hệ thống thông tin quản lý. nhằm thu thập, xử lý và báo cáo các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ tài chính.
  Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán (AIS) và hệ thống thông tin quản lý được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/DLOB8WOEOZMU
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1595 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật