Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 374

Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành

Mã sản phẩm : 1500631019

10.000đ
Số lượng:


   Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành…
                                                                           
                                                                                Hồ Chí Minh

     
        Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cách mạng quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh là một huyền thoại, đầy sức hấp dẫn, được nhân dân ta và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, kính yêu. Có thể tiếp cận cuộc đời và tưởng Hồ Chí Minh ở nhiều góc độ, người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô cùng quý giá, và ở phương diện nào bác cũng để lại những bài học giản dị mà sâu sắc.
     Trong tâm khảm của mọi người dân Việt Nam và những người tiến bộ trên toàn thế giới, chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại, một nhà tư tưởng lớn một anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. cuộc đời hoạt động cách mạng của người đã để lại dấu án không thể phai mờ trong quá trình phát triển của nhân loại, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội.
      Nghị quyết đại hội IX đã khẳng định: “ tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.”
      Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cho đến khi nước nhà giành hoàn toàn độc lập thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đất nước Việt Nam đã chuyển mình để “sánh vai với các cường quốc năm châu” tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc sáng dẫn đường cho bao thế hệ Việt Nam vững bước đi lên.
      Trong xu thế hội nhập toàn cầu, tình hình chính trị quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và nhạy cảm, Đảng và nhà nước ta vẫn kiên định lập trường và khẳng định  chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tương Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục có ý nghĩa quyết định tới sự thắng lợi của cách mạng nước nhà.
     Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc về dòng tư tưởng chính trị Mác xít ở Việt Nam thế kỷ XX
     Người không chỉ vận dụng mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm kho tàng tư tưởng, lý luận về kinh nghiệm của cách mạng thế giới trong thế kỷ XX.
      Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự vận dụng mà còn là sự phát triển một cách sáng tạo học thuyết Mác-Lênin. Luận điểm về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp là một trong những sáng tạo đó.
      Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng lý luận của người thấm nhuần sâu sắc bản chất giai cấp của chủ nghĩa cách mạng, thế giới quan và hệ tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác Lênin kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế chân chính của giai cấp công nhân, phản ánh tinh thần của thời đại mới phù hợp với sự phát triển của lịch sử.
      Bản chất chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung là sự thống nhất hữu cơ giữa khoa học cách mạng và nhân văn.
      Một trong những cống hiến quan trọng của người vào kho tàng chủ nghĩa Mác-Lênin là lý luận thực tiễn cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa nửa phong kiến mà cốt lõi là tư tưởng về sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
      Về mặt lí luận cách mạng, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh có đặc điểm chung là giải phóng loài người khởi chế độ phong kiến tư bản và xây dựng xã hội mới- xã hội cộng sản chủ nghĩa, không có áp bức bóc lột. Tuy vậy, giữa Mác, Lênin và Hồ Chí Minh lại có những nét đặc trưng riêng về tư tưởng chiến lược do điều kiện chi phối của mỗi nước.
      Các Mác – Ph.Anghen sinh ra ở Đức, sống và hoạt động ở những nước tư bản phát triển châu Âu và trong thời kỳ tự do cạnh tranh, mâu thuẫn về xã hội và cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản nổi lên gay gắt. Mác-Anghen đã kế thừa những trào lưu tư tưởng lúc bấy giờ, chủ yếu là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Trải qua quá trình nghiên cứu, đấu tranh về tư tưởng lý luận, tham gia đấu tranh chính trị xã hội, hai ông đã thực hiện một bước chuyển biến nhảy vọt về lý luận, hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trên cơ sở lý luận chọn lọct tư tưởng biện chứng của Hêghen, và quan điểm duy vật của Phơbach, chuyển từ lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường cộng sản, sáng lập ra học thuyết cach mạng vô sản của giai cấp vô sản gồm 3 bộ phận cấu thành: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
      Học thuyết Mác đã trở thành vũ khí tinh thần trong việc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động và đã không ngừng phát triển, hoàn thiện trong cuộc đấu tranh giai cấp.
      Con đường cách mạng mà Mác-Angghen đã vạch ra là: giải phóng giai cấp đi đôi với giải phóng nhân loại.
      Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Mác–Enghen đề cập đến vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp như sau:
       Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở giai đoạn đầu mang tính chất dân tộc, vì phong trào vô sản là phong trào độc lập của khối đại đa số, mưu lợi ích cho khối đại đa số. Vì vậy, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản, không phải là cuộc đấu tranh dân tộc, nhưng lúc đầu mang hình thức dân tộc. Như vậy, Mác-Enghen đã thấy được mối quan hệ gắn bó giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Hai ông không xem nhẹ vấn đề dân tộc. Tuy nhiên, hai ông không đi sâu giải quyết vấn đề dân tộc vì: 
       - Tại các nước này, mâu thuẫn cơ bản của xã hội là mâu thuẫn giữa hai giai cấp đối kháng: tư sản và vô sản.
       - Về cơ bản, ở châu Âu, vấn đề dân tộc đã được giải quyết trong cách mạng tư sản.
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1598 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật